دستورات مربوط به Array Controller سرورهای ESXi HPE

با استفاده از این دستورات میتوانید اطلاعات مختلف مربوط به کنترولر array (هارد دیسک) سرور را مشاهده کنید. مثال کاربردی از استفاده از این دستورات:
برای انجام کاری نیاز به آپدیت کردن Firmware HP Smart Array P410i سرور HP DL380 G6 داشتم. عملیات آپدیت رو از طریق خوده ESXi و SSH انجام دادم و برای اینکه سرور رو ریستارت نکنم و نیاز به حضور فیزیکی برای چک کردن اینکه عملیات آپدیت به ورژن مورد نظر به درستی انجام شده این دستورات استفاده کردم. به طور دقیق بگم از ssacli ctrl all show detail  روی ESXi 6.0u3 HPE استفاده کردم. امیدوارم براتون مفید باشه.

Show configuration
ESXi 5.5 -> /opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl all show config
ESXi 6.5 -> /opt/smartstorageadmin/ssacli/bin/ssacli ctrl all show config

Controller status
ESXi 5.5 -> /opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl all show status
ESXi 6.5 -> /opt/smartstorageadmin/ssacli/bin/ssacli ctrl all show status

Show detailed controller information for all controllers
ESXi 5.5 -> /opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl all show detail
ESXi 6.5 -> /opt/smartstorageadmin/ssacli/bin/ssacli ctrl all show detail

Show detailed controller information for controller in slot 0
ESXi 5.5 -> /opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=0 show detail
ESXi 6.5 -> /opt/smartstorageadmin/ssacli/bin/ssacli ctrl slot=0 show detail

Rescan for New Devices
ESXi 5.5 -> /opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli rescan
ESXi 6.5 -> /opt/smartstorageadmin/ssacli/bin/ssacli rescan

Physical disk status
ESXi 5.5 -> /opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=0 pd all show status
ESXi 6.5 -> /opt/smartstorageadmin/ssacli/bin/ssacli ctrl slot=0 pd all show status

Show detailed physical disk information
ESXi 5.5 -> /opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=0 pd all show detail
ESXi 6.5 -> /opt/smartstorageadmin/ssacli/bin/ssacli ctrl slot=0 pd all show detail

Logical disk status
ESXi 5.5 -> /opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=0 ld all show status
ESXi 6.5 -> /opt/smartstorageadmin/ssacli/bin/ssacli ctrl slot=0 ld all show status

View Detailed Logical Drive Status
ESXi 5.5 -> /opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=0 ld 2 show
ESXi 6.5 -> /opt/smartstorageadmin/ssacli/bin/ssacli ctrl slot=0 ld 2 show

Create New RAID 0 Logical Drive
ESXi 5.5 -> /opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=0 create type=ld drives=1I:1:2 raid=0
ESXi 6.5 -> /opt/smartstorageadmin/ssacli/bin/ssacli ctrl slot=0 create type=ld drives=1I:1:2 raid=0

Create New RAID 1 Logical Drive
ESXi 5.5 -> /opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=0 create type=ld drives=1I:1:1,1I:1:2 raid=1
ESXi 6.5 -> /opt/smartstorageadmin/ssacli/bin/ssacli ctrl slot=0 create type=ld drives=1I:1:1,1I:1:2 raid=1

Create New RAID 5 Logical Drive
ESXi 5.5 -> /opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=0 create type=ld drives=1I:1:1,1I:1:2,2I:1:6,2I:1:7,2I:1:8 raid=5
ESXi 6.5 -> /opt/smartstorageadmin/ssacli/bin/ssacli ctrl slot=0 create type=ld drives=1I:1:1,1I:1:2,2I:1:6,2I:1:7,2I:1:8 raid=5

Delete Logical Drive
ESXi 5.5 -> /opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=0 ld 2 delete
ESXi 6.5 -> /opt/smartstorageadmin/ssacli/bin/ssacli ctrl slot=0 ld 2 delete

Add New Physical Drive to Logical Volume
ESXi 5.5 -> /opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=0 ld 2 add drives=2I:1:6,2I:1:7
ESXi 6.5 -> /opt/smartstorageadmin/ssacli/bin/ssacli ctrl slot=0 ld 2 add drives=2I:1:6,2I:1:7

Add Spare Disks
ESXi 5.5 -> /opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=0 array all add spares=2I:1:6,2I:1:7
ESXi 6.5 -> /opt/smartstorageadmin/ssacli/bin/ssacli ctrl slot=0 array all add spares=2I:1:6,2I:1:7

Enable Drive Write Cache
ESXi 5.5 -> /opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=0 modify dwc=enable
ESXi 6.5 -> /opt/smartstorageadmin/ssacli/bin/ssacli ctrl slot=0 modify dwc=enable

Disable Drive Write Cache
ESXi 5.5 -> /opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=0 modify dwc=disable
ESXi 6.5 -> /opt/smartstorageadmin/ssacli/bin/ssacli ctrl slot=0 modify dwc=disable

Erase Physical Drive
ESXi 5.5 -> /opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=0 pd 2I:1:6 modify erase
ESXi 6.5 -> /opt/smartstorageadmin/ssacli/bin/ssacli ctrl slot=0 pd 2I:1:6 modify erase

Turn on Blink Physical Disk LED
ESXi 5.5 -> /opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=0 ld 2 modify led=on
ESXi 6.5 -> /opt/smartstorageadmin/ssacli/bin/ssacli ctrl slot=0 ld 2 modify led=on

Turn off Blink Physical Disk LED
ESXi 5.5 -> /opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=0 ld 2 modify led=off
ESXi 6.5 -> /opt/smartstorageadmin/ssacli/bin/ssacli ctrl slot=0 ld 2 modify led=off

Modify smart array cache read and write ratio (cacheratio=readratio/writeratio)
ESXi 5.5 -> /opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=0 modify cacheratio=100/0
ESXi 6.5 -> /opt/smartstorageadmin/ssacli/bin/ssacli ctrl slot=0 modify cacheratio=100/0

Enable smart array write cache when no battery is present (No-Battery Write Cache option)
ESXi 5.5 -> /opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=0 modify nbwc=enable
ESXi 6.5 -> /opt/smartstorageadmin/ssacli/bin/ssacli ctrl slot=0 modify nbwc=enable

Disable smart array cache for certain Logical Volume
ESXi 5.5 -> /opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=0 logicaldrive 1 modify arrayaccelerator=disable
ESXi 6.5 -> /opt/smartstorageadmin/ssacli/bin/ssacli ctrl slot=0 logicaldrive 1 modify arrayaccelerator=disable

Enable smart array cache for certain Logical Volume
ESXi 5.5 -> /opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=0 logicaldrive 1 modify arrayaccelerator=enable
ESXi 6.5 -> /opt/smartstorageadmin/ssacli/bin/ssacli ctrl slot=0 logicaldrive 1 modify arrayaccelerator=enable

Enable SSD Smart Path
ESXi 5.5 -> /opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=0 array a modify ssdsmartpath=enable
ESXi 6.5 -> /opt/smartstorageadmin/ssacli/bin/ssacli ctrl slot=0 array a modify ssdsmartpath=enable

Disable SSD Smart Path
ESXi 5.5 -> /opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl slot=0 array a modify ssdsmartpath=disable
ESXi 6.5 -> /opt/smartstorageadmin/ssacli/bin/ssacli ctrl slot=0 array a modify ssdsmartpath=disable

لینک این پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *