آموزش رفع مشکل Server Manager بعد از آپگرید ویندوز سرور

بعد از آپگرید سرور ۲۰۰۸ به ۲۰۱۲ در نهایت به ۲۰۲۲، برنامه server manager و power shell ویندوز به مشکل خورد. با یه مقدار بررسی متوجه شدم که مشکل از dot net framework هستش که به درستی کار نمیکنه. همچنین ممکنه هنگام اجرای بعضی از برنامه ها خطای زیر رو ببینید:

This application requires one of the following versions of the .NET Framework v4.0.30319

نصب مجدد RunTime Net Framework از فایل setup offline امکان پذیر نبود و خطا میداد که اخرین ورژن .Net نصب هستش. مراحل زیر جهت رفع این مشکل کمک کرد:

How To Reinstall .NET Manually

1 – Get Windows Server Installation Media

If you don’t already have an .ISO (or DVD) available, you can download one for free from the Windows Evaluation Center HERE (click WINDOWS SERVER along the top menu bar then select your version).

2 – Mount the Windows Server .ISO or insert the DVD
3 – Command Line Uninstall .NET and Reinstall

Note: If you see an error, just keep going. It is likely that you just don’t the feature in question

Open a PowerShell as an Admin and run each of these commands one by one adjusting the D:\SOURCES path to whatever your ISO is mounted as:

dism /online /disable-feature /featurename:Netfx4 /norestart

dism /online /enable-feature /featureName:Netfx4 /source:wim:D:\sources\Install.wim:4 /limitaccess /norestart /all

dism
/online /enable-feature /featureName:MicrosoftWindowsPowerShell
/source:wim:D:\sources\Install.wim:4 /limitaccess /norestart /all

dism /online /enable-feature /featureName:Server-Gui-Mgmt /source:wim:D:\sources\Install.wim:4 /limitaccess /norestart /all

dism /online /enable-feature /featureName:Server-Gui-Shell /source:wim:D:\sources\Install.wim:4 /limitaccess /norestart /all

4 – Reboot the server

Open a PowerShell as an Admin and run each of these commands one by one adjusting the D:\SOURCES path to whatever your ISO is mounted as:

Note: If you see an error, just keep going. It is likely that you just don’t the feature in question

DISM.exe /online /enable-feature /all /featurename:NetFx4

DISM.exe /online /enable-feature /all /featurename:MicrosoftWindowsPowerShell

Install-WindowsFeature Server-Gui-Shell, Server-Gui-Mgmt-Infra

5 – Reboot the server

Now try whatever was failing before.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *